OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Úvod

 
 
                                     
 
 
Niečo o úvode...  

Infonep je spojená skratka – informácie a nepočujúci. Infonep vznikol 16. marca 2007. Vydavateľom je

Asociácia Nepočujúcich Slovenska – ANEPS (www.aneps.wbl.sk). Tlačí sa v tlačiarni: Effeta – Stredisko sv. Fr.

Saleského, Chránená dielňa Tlačiareň a kníhviazačstvo, Nitra (http://effeta.sk/chranena_dielna). Evidenčné

číslo Infonepu je EV 3869/09.

 

Symbol loga: pravá ruka (pasívna) znázorňuje tvar ruky posunku "INFORMÁCIE" a ľavá

ruka (aktívna) tvar ruky posunku "NEPOČUJÚCI". 

 

INFONEP je určený:

 • nepočujúcim, nedoslýchavým, ohluchnutým, osobám s kochleárnym implantátom,

 • rodičom detí s poruchou sluchu,

 • pracovníkom občianskych združení nepočujúcich a pre osoby s poruchou sluchu,

 • pedagogickým pracovníkom škôl pre sluchovo postihnutých a iných zariadení,

 • pracovníkom v sociálnej oblasti, zdravotníctva a kultúry,

 • pracovníkom úradov,

 • odborníkom v oblasti porúch sluchu,

 • študentom zaujímajúcim sa o oblasť s poruchou sluchu,

 • priateľom osôb s poruchou sluchu a tým, ktorí ich chcú podporovať.  

 
Časopis INFONEP:
 • informuje o živote a práci občianskych združení nepočujúcich a pre osoby s poruchou sluchu,

 • informuje o aktivitách škôl pre sluchovo postihnutých a iných zariadení,

 • informuje o novinkách v oblasti načúvacích aparátov a kompenzačných pomôcok,

 • poskytuje rozhovory so zaujímavými osobnosťami,

 • aktualizuje zaujímavosti a fotogalérie zo života nepočujúcich, nedoslýchavých, ohluchnutých, osôb s

  kochleárnym implantátom,
 • venuje pozornosť otázkam sociálneho zabezpečenia a legislatívy,
 • poskytuje odborné články o slovenskom posunkovom jazyku a iné články.